Thursday, January 11, 2018

Government

Government

From all of the days of government my favorite was anarchy,
because I got to do almost everything but the one that I didn’t
like was monarchy because we had to listen to the king the
whole day.

Democracy


Day 4 Reflection  
Concept
Democracy
form
A democracy means maybe picking a new leader.
responsibility
In a democracy the citizens have to vote on a new leader.
The government has to prepare for the new leader.
reflection
A democracy is successful if/when a new leader is chosen
personal comment
Being a part of a democracy made me feel normal
I would change nothing
I would keep everything
colour
A colour I would choose to represent democracy would beImage result for purple
symbol
A symbol I would choose to represent democracy would beRelated image
image
An image I would choose to represent democracy would beImage result for democracy picture

Dictatorship


Day 3 Reflection  
Concept
Dictatorship
form
A dictatorship means when there is no government just a leader that has control
responsibility
In a dictatorship the citizens have to behave or else...
The government has to do nothing
reflection
A dictatorship is successful if/when you behave or else...
personal comment
Being a part of a dictatorship made me feel like I had to behave the best or else...
I would change nothing
I would keep everything
colour
A colour I would choose to represent dictatorship would be Image result for black
symbol
A symbol I would choose to represent dictatorship would be...Image result for dictatorship symbol'
image
An image I would choose to represent dictatorship would be...Image result for dictatorship pictures

Tuesday, January 9, 2018

anarchy


Day 2 Reflection  “Anarchy sounds good to me. Then someone asks, 'Who'd fix the sewers?'”
Concept
Anarchy
form
An anarchy means chaos or no government but the rest Chaos
responsibility
In an anarchy the citizens have to try to keep the city in peace (probably not)
The government has to do nothing
reflection
An anarchy is successful if/when… it's over?
personal comment
Being a part of anarchy made me feel…powerful and free
I would change… nothing
I would keep… my stuff
colour
A colour I would choose to represent anarchy would be...Image resultthenImage resultalot of it
symbol
A symbol I would choose to represent anarchy would be...Image result
image
An image I would choose to represent anarchy would be...Image result

Monday, January 8, 2018

monarchy


Day 1 Reflection
Concept
Monarchy
form
What I think monarchy means loyal or the kings and queens OR people with privilege.
responsibility
In a monarchy the citizens have to obey the king or queen
The government has to make taxes and keep the citizens in control
reflection
A monarchy is successful if everybody obeys and pay the taxes.
personal comment
Being a part of a monarchy made me feel happy but abit weaker.
I would change us just being called our own names.
I would keep everything else
colour
A colour I would choose to represent monarchy would be gold because of the crown and money.
symbol
A symbol I would choose to represent monarchy would be Image result for monarchy pictures
image
An image I would choose to represent monarchy would be...Image result for king pictures

Thursday, December 14, 2017

At class today, I did a shark tank thing were we had to get a energy source and say why it would be the best source for your continent/region oh yeah forgot we got to be in a place in the world and say why is our energy source is the best.

2 things I did well:
I did well at helping my team with what to say.

I did well at knowing my teams script.

1 thing I need to work on:
I may need to work on knowing my own script because i took almost all of my teammates lines.

Wednesday, December 13, 2017

Hồ Gươm

Ở lớp tiếng Việt, chúng em được học viết văn miêu tả,
chúng em được chọn một ảnh để miêu tả và em chọn
Hồ Gươm.

Hồ Gươm
Ở Hà Nội, gần nhà hàng của em có một nơi rất đẹp và nơi đó
gọi là Hồ Gươm.

Hồi xưa, lúc em còn nhỏ mẹ em thường lái em đi xem
Hồ Gươm.Ở đó, đám mây ở Hồ Gươm nhìn trắng như
lông cừu.
Cây xanh nghiêng phản chiếu xuống mặt nước Hồ Gươm.
Nhưng bây giờ mặt Hồ Gươm bị ô nghiễm và nước Hồ Gươm
màu xanh đậm còn chẳng muốn nhìn nữa. Hoa ở đó nhìn như
tất cả tranh nhau  để được ánh nắng. Cỏ ở Hồ Gươm là thứ
đẹp nhất đối với em vì nó mọc xung quanh hồ làm cho hồ lúc
nào cũng xanh mát.


Hồ Gươm xa xa ở phía giữa hồ nổi lên.